KVKK Aydınlatma Metni:

WhatsApp İletişim Hattı Aracılığıyla İşlenen ve Aktarılan Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: Penti Giyim Ticaret A.Ş. (‘’Penti’’)

Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Tower No:12/488 Şişli İstanbul

İşbu aydınlatma metni, siz müşterilerimizin kişisel verilerinin WhatsApp aracılığıyla yürütülen iletişim sürecinde işlenmesi ve aktarılması ile ilgili olarak bilgi sahibi olmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Penti olarak; WhatsApp iletişim hattı aracılığıyla temin ettiğimiz kimlik bilgilerinize (ad, soyad), iletişim bilgilerinize (telefon numarası) ve müşteri işlem bilgilerinize (talep, şikayet, kargo bilgileri) ilişkin kişisel verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve talep/şikayetlerin takibi amaçlarıyla sınırlı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’KVKK’’) 5. maddesinde düzenleme altına alınan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenecektir.

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak yurt içinde yerleşik tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve talep halinde, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

Ayrıca; kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar ve bu amaçlara ek olarak saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak “Açık Rıza” hukuki sebebine dayanılarak yurt dışında mukim WhatsApp LLC’ye aktarılacaktır. Konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek için WhatsApp Gizlilik İlke ve Koşullarını ziyaret edebilirsiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin, KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan:

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesini talep etmesi halinde, bu durumun kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarınız mevcut olup, işlenen kişisel verilerinize ilişkin hak ve talepleriniz ile ilgili başvuru yöntemlerine      KVKK Başvuru Formu ulaşabilirsiniz[BY1] 

KVKK Açık Rıza Metni

WhatsApp İletişim Hattı Kapsamında Yurt Dışına Aktarılan Kişisel Verilere İlişkin Açık Rıza Metni

Veri sorumlusu sıfatıyla Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Tower No:12/488 Şişli İstanbul adresinde mukim Penti Giyim Ticaret A.Ş. (“Penti”) tarafından işlenen kişisel verilerime ilişkin WhatsApp İletişim Hattı Aracılığıyla İşlenen ve Aktarılan Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) tarafımca okunmuş ve kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilendirme tarafıma yapılmıştır. Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen kişisel verilerimin; Aydınlatma Metni’ndeki amaçlar ve bu amaçlara ek olarak saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesinde düzenleme altına alınan “Açık Rıza” hukuki sebebine dayalı olarak yurt dışında mukim WhatsApp LLC’ye aktarılmasına yukarıdaki hususlarda bilgilendirildikten, bilgilendirmeye konu hususları anladıktan ve kayıtlara ilişkin yasal haklarımı öğrendikten sonra açık rızam ile onay vermekteyim.