• Bikini Günleri - 2 Alana 2 Hediye

CANLI DESTEK KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Penti Giyim Ticaret Anonim Şirketi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“KVKK”) tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem vermemiz dolayısıyla, sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek istemekteyiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

Chatbot ve canlı destek hizmeti ile yürütülen müşteri iletişim süreci kapsamında sizlerden temin edilen kimlik (ad, soyad), iletişim (telefon numarası, adres, e-posta adresi), müşteri işlem bilgileriniz (kargo takip numarası, talep ve şikayet bilgileri) ve işlem güvenliği (log kayıtları, IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri) verileriniz elektronik formlar ve bilgi sistemleri vasıtasıyla toplanarak işlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, kimlik doğrulama ve güvenliğin sağlanması ve talep/şikayetlerin takibi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Süreç kapsamında işlenen kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (c) “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, müşteri hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Tedarikçiler’e,
 • Yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat uyarınca kişisel verileriniz, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na

aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sunucuları yurt dışında bulunan teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan/kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilmektedir. Bu kapsamda, tarafınıza ait kişisel veriler, açık rızanıza dayalı olarak, gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, Penti adına sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılar tarafından işlenecek ve yukarıda sayılan amaçlarla otomatik olarak yurt dışına aktarılacak ve sayılanlar dışında yurt dışında yer alan diğer 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.

Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ni̇ze İli̇şki̇n Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi bir dilekçe veya dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu kullanarak;

 • Islak imzalı başvuru formu ile kimliğinizi tevsik edici belgelerle birlikte, “Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Tower No:12/488 Şişli İstanbul” adresine bizzat veya posta yoluyla başvurarak,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle pentigiyim@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,
 • İlgili Kişi tarafından Penti Giyim Ticaret Anonim Şirketi’ne daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden “kvkkbasvuru@penti.com.tr” adresimize göndererek,

Penti Giyim Ticaret Anonim Şirketi’ne iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.